Home Our News ДННУ «Академія фінансового управління»

ДННУ «Академія фінансового управління»

По-перше, концепції наукових революцій Т. Лакатоші мають попередника, насамперед у вигляді концепції «класичних ситуацій» (або «класичних станів») видатного австро-американського вченого Й. Шумпетера, який обґрунтував поняття класичного періоду і «класичного стану», застосував їх в своїх дослідженнях та вказав на труднощі, пов’язані з періодизацією в економічній, фінансовій та інших науках [35, с. ВВП не вистачає для формування доходів і фінансових ресурсів, тому розпродається національне багатство.

фінансові категорії. поняття і терміни у фінансовій науці

ВІДРАХУВАННЯ — платежі до бюджету та державних цільових фондів, які мають повне (за використанням) або часткове (за змістом) цільове призначення. Вони встановлюються на певні цілі з визначенням джерела сплати або від певного вартісного показника. В Особливій частині навчального курсу фінансового права окремо вивчаються норми кожного фінансово-правового інституту, тобто норми, які регулюють якісно однорідні фінансові відносини. По-друге, посилюється матеріальна відповідальність (фінансові й інші санкції, збільшується розмір грошових штрафів) за порушення в сфері фінансів.

Поняття та класифікація фінансів

Фінанси мають як видиму, зовнішню, форму прояву, так і внутрішній зміст. Видима сторона фінансів проявляється у грошових потоках, які рухаються між суб’єктами фінансових відносин. Ці потоки — їх характер і форми, спрямованість і обсяги — є предметом https://www.048.ua/list/423145 практичної фінансової діяльності. Прихована, змістова, сторона фінансів пов’язана з тим, що відображають ті чи інші грошові потоки, а саме — рух вартості створеного у суспільстві валового внутрішнього продукту, тобто обмінні й розподільні відносини.

ПриДАТНІСТЬ ВИПУСКНИКІВ ДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ

Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як усно, так і письмово. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ТВЕРДІ ПОДАТКОВІ СТАВКИ — встановлюються в грошовому виразі на одиницю об’єкта оподаткування в натуральному обчисленні.

Привернув увагу до особливого становища людей серед біологічних видів в інституціональному аспекті, а відтак до особливостей фінансової науки порівняно з природничими чи технічними [4, с. Все вищевикладене дає нам можливість, застосовуючи комбіновані критерії, виділити такі основні етапи становлення, розвитку і еволюції фінансової науки (див. табл. 1). З нашої точки зору, фінансова концепція – це позитивне та нормативне трактування фінансових явищ та процесів, а також фінансової політики виходячи з певного нормативного принципу та сукупності ідей їх системного висвітлення (наприклад, лібералізму, консерватизму, соціалізму, «третього шляху»). Тобто, це система доказів певного положення або система поглядів на те чи інше фінансове явище, які базуються на загальноприйнятих теоріях певної наукової школи або можуть бути й авторською і розкривати власні теоретичні міркування дослідника. В будь-якому випадку викладені положення мають бути логічно обгрунтованими, а не штучним набором окремих різнопланових тверджень. З огляду на це концептуальність – це визначення змісту, сутності, сенсу того, про що йде мова.

Вона охоплює основні підходи та методи до запобігання, вирішення та врегулювання етичних та соціальних проблем, які можуть виникати як у прямих іноземних, так і міжнародних інвестиціях. Дисципліна розглядає низку кейсів щодо етики поведінки міжнародних компаній унаслідок війни РФ проти України, зокрема на прикладі виходу з ринків країни-агресора. Фінансова наука у вузькому розумінні – це наука про окремі структурні ланки складної сфери фінансів.

Спеціалізація Інформаційна та кібернетична безпека (ІКБ) базується на розробці і впровадженні технологій із застосуванням передусім програмних та апаратно-програмних засобів. Заповніть Анкету абітурієнта зараз та отримуйте консультації під час вступної кампанії 2023 у Державному університеті телекомунікацій. Тільки зростаюче виробництво ВВП створює ста­більні фінансові передумови для процвітання нації. Публічніфінанси поділяються на централізованіта децентралізовані. ОК – обов’язкові компоненти; ВК – вибіркові компоненти; ПП – цикл професійної та практичної підготовки.

Концепцію «ефективного попиту» заступає концепція «пропонування ресурсів». Підхід двох шкіл до економічної ролі заощаджень також протилежний. Кейнсом, заощадження визначаються інвестиціями, основою тут є «схильність до інвестування». За теорією неокласиків, заощадження, зрештою, зумовлюють рівень нагромаджень, капітальні вкладення та економічне зростання. Кейнсіанське тлумачення рівня безробіття як залежного від попиту й примусового відкидається, безробіття проголошується добровільним. Кожна з розглядуваних шкіл, пропонує свої практичні рекомендації в галузі економічної та фінансової політики.