Home Our News Розвиток теорії вільного виховання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці кінця ХІХ першої половини ХХ століття автореферат

Розвиток теорії вільного виховання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці кінця ХІХ першої половини ХХ століття автореферат

Текст доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike; також можуть діяти додаткові умови. Детальніше див. Умови використання. Робота виконана в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на кафедрі педагогіки факультету соціології та психології. Будова і функції втечі.

  • Верджеріо (XIV ст.) та впроваджені в практику діяльності школи В.да Фельтре (Італія, ХУст.).
  • Вентцеля і його друзів був організований вільний сімейний дитячий сад.
  • Матеріали, що впливають на відчуття, спонтанна активність, а також можливість вчитися за індивідуальною програмою становлять основу методу Монтессорі.
  • Педагогічне новаторство 70-х років спричинило повернення педагогічних орієнтирів на гуманістичні ідеали.
  • Освіта, будучи ”похідною” культури, являє собою певну її ”проекцію” і за своїми характеристиками адекватна ознакам культури, що її породила.

Монтессорі вивчала досвід Жана Ітара та Едуарда Сегена, які вперше практично довели можливість виховання і навчання глибоко розумово відсталих дітей, аналізувала праці Е. Сегена та переклала і власноручно переписала його твори. Вона відвідала Бісетр — місто, в якому працював Е.

Подобные документы

Проаналізовано і систематизовано досвід реалізації ідей вільного виховання у зарубіжній і вітчизняній педагогічній теорії та практиці. Значний інтерес у цьому контексті становить теорія вільного виховання, що плідно розвивалася вітчизняними та зарубіжними педагогами кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. Й увібрала в себе основні досягнення гуманістичної педагогіки та через ідеологічні мотиви довгий час залишалася незатребуваною виховною практикою. Хоч у своїх творах, таких, як «На порозі життя», «Мати і дитина», «Вік дитини», Е. Кей виступала проти недоліків у сімейному вихованні дітей дошкільного віку і старої, схоластичної школи, проте свої педагогічні погляди вона побудувала на теорії «вільного» виховання.

Зміни в суспільному житті з усією гостротою поставили питання про перегляд педагогічного ідеалу, пошук шляхів виховання активної, ініціативної особистості, здатної до самостійної творчої діяльності. Унікальною особливістю вільного виховання є його соціальність, зумовлена генетичним зв’язком з визвольним рухом кінця XІХ – початку XX ст., підкріплена могутнім пафосом соціального протесту, а також пошуками зразків гармонійного устрою суспільного життя. Ідея справедливої організації суспільства, перенесена в педагогіку, спричинила появу нового погляду на дитину в умовах педагогічного процесу й спонукала до проголошення недоторканності її природи. Предмет дослідження – процес становлення і розвитку концептуальних основ теорії та практики вільного виховання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. У впливі ідей вільного виховання на педагогічну теорію і практику України проведено ретроспективний аналіз становлення і розвитку ідей теорії вільного виховання в Україні (1900;1931). Це дало змогу виявити, що на розвиток педагогічної теорії і практики України у зазначений період суттєво впливали ідеї зарубіжної реформаторської педагогіки кінця XIX — початку XX століття.

Сірополко, І. Поняття, суть і мета сучасної освіти. Структура і зміст освіти. Навчання як цілеспрямований процес розвитку особистості. Роль навчання і виховання в розвитку особистості. Педагогічні закономірності формування особистості.

розвиток ідей вільного виховання к.вентцеля

Уже в XVII – XIX ст. В європейській педагогіці значного поширення набули ідеї вільного виховання особистості. Думки про зовнішню свободу як важливу умову природовідповідного розвитку, становлення індивідуальності та самостійності людини висловлювали такі відомі педагоги-гуманісти, як В.

Вплив духовенства на розвиток музичного відродження. Шкільні закони другої половини ХІХ століття. Аналіз музично-педагогічної спадщини з морально-етичного виховання. Система освіти в Україні під владою Російської імперії другої половини XVIII – першої половини XIX століть. Становлення виховних традицій на сучасному етапі розвитку вітчизняної педагогіки. Ідея народності та природовідповідності виховання Г.

Підручник з природознавства як складова науково-орієнтованого середовища учнів старшої школи

Верджеріо (XIV ст.) та впроваджені в практику діяльності школи В. Да Фельтре (Італія, ХУст.). Продовжували розвиток ідей вільного виховання особистості М.

Навігаційне меню

У другому – свобода трактується як прагнення індивіда «уникати» тих чи інших проявів необхідності. В реальності обидва аспекти перебувають в діалектичному взаємозв’язку, хоча, без сумніву, позитивний аспект свободи найбільш сприятливий для розвитку особистості. Встановлено, що в сучасному процесі реформування української освіти, як і на початку минулого століття, посилилась тенденція переходу від традиційної школи до гуманістично-демократичної освіти, невичерпне джерело якої становить досліджувана теорія вільного виховання. Педагогічне новаторство 70-х років спричинило повернення педагогічних орієнтирів на гуманістичні ідеали. Сьогодні відбувається подальше еволюціонування окремих ідей вільної с виховання (ідея відходу від авторитарності у вихованні, педоцентризму (дитиноцентризму), природовідповідності навчання та виховання, шкільного самоврядування), про що свідчить фактологічний аналіз поглядів сучасних дослідників освітньої галузі. Уперше ідеї теорії вільного виховання були сформульовані П.

Дозволив виділити чотири основні напрями, в руслі яких розвиваються ідеї вільного виховання. Суттю вільного виховання стає забезпечення умов для розвитку в особистості її природних основ, визнання факту, що індивідуальність найбільш повно розкривається за відсутності зовнішньоготискута обмежень для свого вияву. Свобода мислиться нерозривно пов’язаною з відповідальністю особистості за власний вибір. Порівняльний аналіз вітчизняних педагогічних концепцій кінця XIX – початку XX ст. Дозволив виділитичотири основні напрями, в руслі яких розвиваються ідеї вільного виховання. Увага дослідників зосереджується головним чином на вивченні життєвого шляху та педагогічної спадщини окремих представників соціально-педагогічної течії вільного виховання. Особливий внесок в обгрунтування теорії вільного виховання зробили такі педагоги досліджуваного періоду, як Ю.

Дьюї та їх вплив на педагогічну теорію й практику в Україні (20-і роки ХХ століття)» (2000 р.) розкрито теоретико-методологічні та методичні засади прагматичної педагогіки Дж. Принцип раціонального використання дидактичного матеріалу, що допомагає впорядковувати уявлення дітей з порушенням інтелектуального розвитку про оточуючий світ, отримувати знання та практичні навички, задовольняти власні потреби. Структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел (411 найменувань) і додатків. Загальний обсяг дисертації сторінок (450 – основна частина). Робота містить 5 таблиць на 5 сторінках і 10 рисунків на 10 сторінках.

Кожний з них передбачає наявність інших, містить їх у собі в знятому вигляді. Провідним принципом, що скріплює в єдине ціле всю систему, є принцип самоцінності https://nspu.com.ua/rizne/google-nazvav-najkrashhi-igri-ta-dodatki-2023-roku/ особистості. Об’єкт дослідження – розвиток теорії вільного виховання у контексті світового історико-педагогічного процесу. У дисертації А.